SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

ประกาศผลอย่างไม่เป็นทางในการเลือกตั้งระบบออนไลน์ ผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

มีนาคม 18th, 2016

ทุกตำแหน่ง ตั้งแต่ นายกสโมสรนิสิต ประธานสโมสรคณะ สมาชิกสภานิสิต โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เภสัชกร ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธาน

DSC_0081

ในการร่วมเป็นสักขีพยานของการรวมคะแนนเลือกตั้งในระบบออนไลน์ และการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการจากประธานสภานิสิต จากนั้นกล่าวให้โอวาท และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยกับผู้นำรุ่นต่อไป

DSC_0007 DSC_0019 DSC_0027 DSC_0040

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต