SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับ สนุนการประกันคุณภาพนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559

พฤษภาคม 17th, 2016

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 อาจารย์เภสัชกร ดร.ดำรงศักดิ์ เป็กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธํ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับ สนุนการประกันคุณภาพนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559
ติดตามข่าวได้ที่ www.sa.nu.ac.th
และApplication Naresuan University บน smartphone สามารถตามข่าวกิจกรรมนิสิตได้อีกช่องทาง
ดาวโหลดได้ทั้ง ระบบ Android และ OS

20160515_090938

20160515_092133

 

ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 2 วัน ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2559 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ อบรมในหัวข้อ “การประกันคุณภาพการศึกษา” “วงจรคุณภาพ (PDCA)”การพัฒนาคุณภาพกับการทำกิจกรรม (พัฒนางาน)” และในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร บุญยิ่ง อบรมในหัวข้อ “การเขียนโครงการ” “การเขียนวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด (KPI) อย่างมีคุณภาพ” “การประเมินผลโครงการ” และ“เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ” ณ ณ ห้องเรียน QS 2301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (QS)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต