SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

นิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยนเรศวร มอบของบริจาคใน “โครงการซึมซับเพื่อเพื่อนหญิง” แก่ผู้ต้องขังหญิง ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

มีนาคม 29th, 2017

กลุ่มนิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “โครงการซึมซับเพื่อเพื่อนหญิง” ในเดือนมีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอรับบริจาคผ้าอนามัยจากนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และปลูกฝังให้นิสิตมีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อนำผ้าอนามัยที่ได้รับบริจาคไปมอบให้แก่ผู้ต้องขังหญิง ณ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560

IMG_0111

page

โดยประธานโครงการฯ นางสาวจรรยาภรณ์ จันทร์ป้อม และกลุ่มนิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้แทนมอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคในโครงการฯ ดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุวารี รวบทองศรี ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้มีผู้บริจาคผ้าอนามัยแก่ผู้ต้องขังหญิง จำนวนกว่า 5,000 ชิ้น รวมถึงของใช้ส่วนตัวแก่ผู้ต้องขังหญิง จากนิสิตปัจจุบันทุกคณะ ศิษย์เก่า อาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภายนอก อาทิ โรงพยาบาลพุทธชินราช โรงพยาบาลพิจิตร โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักคุมประพฤติ เจ้าของสถานประกอบการรอบๆ มหาวิทยาลัย เป็นต้น นับว่าเป็นแนวทางความร่วมมือที่ดีจากทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือสังคมไทยต่อไป

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต