SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

กองกิจการนิสิตเดินหน้าสัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

เมษายน 21st, 2017

เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2560 กองกิจการนิสิต ได้ดำเนินการสัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นุชนาฎ ดีเจริญ เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ และ ในการพิจารณาคัดเลือกครั้งนี้ มีนิสิตยื่นเอกสารขอรับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 277 ราย โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้

page

(1) นิสิตต้องไม่เป็นผู้ถูกกล่าวหา หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาโทษความผิดทางวินัยร้ายแรง หรือเคยถูกลงโทษ กรณีกระทำผิดวินัยร้ายแรง

(2) นิสิตต้องไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งอื่นมากกว่า 12,000 บาท/ปี

(3) ข้อมูลสถานภาพครอบครัว และภาระค่าใช้จ่าย

(4) การมีส่วนร่วมกับกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

(5) ความตั้งใจในการพัฒนาตนเองและช่วยเหลือครอบครัว

(6) ผลการศึกษาต้องไม่ต่ำกว่า 2.00

DSC_0419

สำหรับผลการพิจารณาทาง PRSANU จะนำมาเสนออย่างเป็นทางการต่อไปเมื่อการพิจารณาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.sa.nu.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ งานสวัสดิการและแนะแนว กองกิจการนิสิต 0-5596-1215

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต