SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง รุดหน้าสร้างโครงการเพื่อลดปัญหายาเสพติด ปี 60

พฤษภาคม 1st, 2017

เช้าวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการประชุมฯ ดังกล่าว

DSC_0484

 

ซึ่งการประชุมจัดขึ้นเพื่อรายงาน ติดตามและพิจารณาผลโครงการต่างๆ ของเครือข่ายฯ ประจำปี 2560 ที่มีมากมายเกือบ 20 โครงการ จากจำนวนสมาชิกเครือข่ายฯ 16 สถาบัน อาทิเช่น โครงการอบรมแกนนำตาสับปะรดเพื่ออนาคต “มหาวิทยาลัยสีขาว” จากมหาวิทยาลัยนเรศวร, โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษา “พิบูลยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,  โครงการ Change Yourself ทำได้ด้วยตัวคุณ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เป็นต้น ซึ่งโครงการต่างๆ ถือเป็นความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาน้อยใหญ่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง เพื่อเป็นการป้องกัน ป้องปรามและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา ในสถาบันการศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด เพื่อมิให้เยาวชนถูกชักจูง มั่วสุมและตกเป็นเครื่องมือการค้ายาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการช่วยกันขับเคลื่อนไปในทางที่ถูกที่ควรอีกด้วย

page

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.sa.nu.ac.th หรือเพจ FB. https://www.facebook.com/PRbySANU/?fref=ts

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต