SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต

เด็กดีมอนอ 5 คน คว้ารางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2560 จากผู้เข้าร่วมเสนอชื่อทั่วประเทศกว่า 500 คน

มิถุนายน 20th, 2017

          พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการมอบเกียรติบัตรความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร ผู้นับถือพุทธศาสนาและมีความประพฤติดี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนชาวพุทธที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ตั้งมั่นในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม เป็นกำลังใจให้มุ่งมั่นดำรงตนเป็นคนดีมีคุณะรรม จริยธรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสืบต่อไป ทั้งนี้ ตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้รับการคัดเลือกและผ่านเกณฑ์การพิจารณาฯ จำนวน 5 คน จากนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้เสนอชื่อจำนวน 525 คน จาก 214 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย ได้แก่

1. นางสาวฉันทนา แปงชัย นิสิตคณะศึกษาศาสตร์

2. นางสาวปรียา พรมแดง นิสิตคณะศึกษาศาสตร์

3. นายพงสกร แก้วจังหาร นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์

4. นางสาวจุฑาวรรณ รุ่งป่าสัก นิสิตคณะเภสัชศาสตร์

5. นายธีรภัทร ทองวิเศษสุข นิสิตคณะสหเวชศาสตร์

19369283_709779029206539_83271089_o

ม.นเรศวร จับมือภาคีภาคเหนือตอนล่างยกทีมเข้าร่วมศึกษาดูงานสถาบันเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนต้นแบบในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

มิถุนายน 19th, 2017

          ปัญหายาเสพติดเป็นวิกฤตของประเทศที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทุกภาคส่วน ถือได้ว่าเป็นปัญหาระดับประเทศ ยาเสพติดได้แพร่ระบาดไปอย่างกว้างขวางทุกสาขาอาชีพรวมไปถึงนักเรียน นิสิตนักศึกษา และเยาวชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนความรุนแรงของปัญหายาเสพติดและถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน กลไกสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากภาคีทุกภาคส่วน  มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะสถาบันแม่ข่ายเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ได้เล็งเห็นถึงปัญหาสำคัญนี้และมุ่งหาแนวทางรวมถึงกลยุทธในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่างให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงได้จัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสถาบันต้นแบบในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขึ้น ในระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2560 นำทีมโดยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและกลุ่มผู้นำนิสิต พร้อมด้วยกลุ่มตัวแทนจากสถาบันเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 9 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยพิษณุโลก, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, วิทยาลัยชุมชนตาก, วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี และมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

19212971_1448402728551030_1187121126_o

TO BE NO.1 มอนอ ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อชิงรางวัลประเภทรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเพชรฯ

มิถุนายน 12th, 2017

ตามที่ จังหวัดพิษณุโลก ได้ส่งผลงานเข้าประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประเภทรักษามาตรฐานต้นแบบ ระดับเพชรปี 1 และชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประเภทจังหวัดฯ และชมรมฯ ในชุมชน ได้แก่ ชุมชนตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง และชมรมฯ ในสถานพินิจฯ ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ โดยกรมสุขภาพจิต เลขานุการโครงการฯ ได้เข้าติดตามประเมินผลประเภทรักษามาตราฐานต้นแบบระดับเพชร ปี 1 ประจำปี 2560 รอบแรก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560

19125397_1733274126689250_1820310956_o

19125564_1733274176689245_281354667_o

นิสิต มอนอ สู่เวทีระดับประเทศ “เวทีเสวนาแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาฯ”

พฤษภาคม 29th, 2017

นายวรพล นันสุ นิสิต ป.โท ม.นเรศวร นิสิตทุนโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในการเสวนาเรื่อง ชีวิตและการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย : เป้าหมายและควาามสำเร็จบทเรียนจากพี่สอนน้อง ในงานสัมมนาโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและการปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2560

18698540_1741290799214733_3334187472426152951_n

เติมไฟให้ผู้นำนิสิต มอนอ เปิดประตูสู่โลกกว้าง สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน “โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปีการศึกษา 2560″

พฤษภาคม 29th, 2017

กองกิจการนิสิต ม.นเรศวร จัดโครงการ “อบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปีการศึกษา 2560″ ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2560 โดยการนำผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งจากองค์กรส่วนกลาง ชมรมต่างๆ สโมสรนิสิตคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้นำนิสิตระหว่างสถาบัน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

8

“กล้าคิด พิชิตแรงบันดาลใจ” กิจกรรมดีๆ เพื่อการพัฒนาศักยภาพนิสิต มน.

พฤษภาคม 24th, 2017

ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร 10 ปี ที่เน้นความสำคัญกับการพัฒนานิสิตให้มีศักยภาพทัดเทียมสากล มีทักษะของผู้นำ สุขภาพดี มีความเข้าใจและอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม รู้บทบาทหน้าที่ของการเป็นพลโลกที่ดี และมีจิตสาธารณะนั้น หน่วยส่งเสริมกิจกรรม กองกิจการนิสิต ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสนับสนุนให้มีการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิตผ่านการสร้างสรรค์ชุดกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพนิสิต ประกอบไปด้วย กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำ กิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงระบบและคิดสร้างสรรค์ จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพ ช่วงที่ 2 กิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงระบบและการคิดสร้างสรรค์ : “กล้าคิด พิชิตแรงบันดาลใจ” ขึ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้นิสิตได้พิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองในทักษะต่างๆ อีกทั้งสามารถเป็นชั่วโมงในระบบทรานสคริปกิจกรรม ประกอบการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

IMG_6873

นิสิต มน.เข้าร่วมในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร

พฤษภาคม 24th, 2017

มหาวิทยาลัยนเรศวรนำโดยเจ้าหน้าที่ และนิสิตกว่า 50 คน เดินทางเข้าร่วมในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

page

อบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560

พฤษภาคม 23rd, 2017

กองกิจการนิสิต มีพันธกิจด้านการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือการฝึกและพัฒนาให้เป็นนิสิตที่ “เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา” โดยเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมนอกหลักสูตรผ่านการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์กรกิจกรรมต่างๆ

page

จับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”

พฤษภาคม 19th, 2017

มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมจับสลากแบ่งสายกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

18575357_10154756773828299_1110959143_o

 

ม.นเรศวรเล็งเห็นความสำคัญของผู้พิการจัดโครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้พิการ สร้างทักษะให้ผู้ใกล้ชิดดูแลได้อย่างถูกต้อง

พฤษภาคม 18th, 2017

“ถึงแม้ร่างกายเราจะไม่สมบูรณ์ แต่สมองของเรายังเต็ม 100 อยากให้ทุกคนที่เป็นเหมือนหนูสู้ และอย่าท้อถอย” เป็นเสียงเล็กๆ จากน้องพลอย นางสาวเบญจรัตน์ ดีเรือง นิสิตพิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อครั้งเข้าร่วมสัมภาษณ์สดในรายการ สองแควยามเช้า เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้พิการ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น MSS Cable TV. พิษณุโลก

1

ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวให้ มน. “มงคลประพฤติ”

พฤษภาคม 15th, 2017

มงคล หมายถึง สิ่งที่ดีงาม ประพฤติ หมายถึง การปฏิบัติ การกระทำ มงคลประพฤติ จึงหมายถึง การประพฤติหรือการปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามและเหมาะสมนั่นเอง และเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก ความรัก ความผูกพันให้กับนิสิตและบุคลากรทุกคนได้ยึดมั่นแนวทางความอดทนและมุ่งมั่นในการทำงานโดยมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นแบบอย่าง และสร้างความร่วมมือความรู้สึกเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยร่วมกัน มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้จัดโครงการมงคลประพฤติขึ้น ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 06.30 น. ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

18451788_1688568131158034_8321933976112715411_o

ร่วมปลูกหญ้าทำความดีเพื่อองค์สมเด็จฯ กับโครงการมงคลประพฤติ

พฤษภาคม 11th, 2017

“ตามองดาวเท้าเหยียบหญ้าสีเขียว” เป็นวลีเด็ดที่ท่านรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กล่าวไว้เมื่อครั้งร่วมสัมภาษณ์สดในรายการ “สองแควยามเช้า” ณ สถานีโทรทัศนน์ท้องถิ่น MSS Cable TV. พิษณุโลก ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ มงคลประพฤติ กิจกรรมปลูกหญ้าเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสีเขียว กว่า 7,000 ตารางเมตร รอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่กำลังจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ได้ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการด้วยการสมทบทุนซื้อหญ้าเพียงตารางเมตรละ 20 บาท ได้ที่ กองกิจการนิสิต 0-5596-1210 หรือ กองอาคารสถานที่ 0-5596-8000

IMG_5112

เวทีแห่งความภาคภูมิใจในเพลงลูกทุ่งไทย เปิดต้อนรับผู้มีไฟในเพลงลูกทุ่ง “ดาวรุ่งลุกทุ่งนเรศวร ครั้งที่ 9″

พฤษภาคม 8th, 2017

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ครั้งที่ 9 เปิดรับสมัครวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มิถุนายน 2560 ภายใต้โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับอุดมศึกษา “ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร”  ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ระดับประเทศ

เด็ก มน. สุดเจ๋ง คว้าคะแนนโหวตสูงสุดจากผู้ชมทั่วประเทศโครงการปั้นฝันเดอะบัณฑิต ปี 2

พฤษภาคม 4th, 2017

ตามที่ บ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยทีวีดิจิทัลช่อง NOW 26 ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และมูลนิธิรากแก้ว ได้จัดทำโครงการ ปั้นฝันเดอะบัณฑิต ขึ้น เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและผลักดันให้เยาวชนไทยได้ตระหนักรู้ถึงปัญหาสังคม ทั้งยังนำความรู้ความสามารถมาปรับใช้แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ดังนั้นตัวแทนกลุ่มนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ นายกฤษณพงษ์ ทองคำ, นายธรรมรัตน์ ฤทธิเกริกไกร, นายพัชรพงษ์ เพ็งผจญ, นายพงษ์เดช อินเป็ง และนายอนุวัตร สารใจ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย นายไพฑูรย์ เหล่าดี และนายกัณต์กวี วิมุติ อาจารย์ที่ปรึกษาฯ จึงได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมและถ่ายทอดเป็นรายการปั้นฝันเดอะบัณฑิต ภายใต้โครงการ “พลังงานน้ำสร้างแสงสว่างสู่ชุมชน”

18280048_10209716990296706_398803549_n

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง รุดหน้าสร้างโครงการเพื่อลดปัญหายาเสพติด ปี 60

พฤษภาคม 1st, 2017

เช้าวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการประชุมฯ ดังกล่าว

DSC_0484

กองกิจการนิสิตเดินหน้าสัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

เมษายน 21st, 2017

เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2560 กองกิจการนิสิต ได้ดำเนินการสัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นุชนาฎ ดีเจริญ เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ และ ในการพิจารณาคัดเลือกครั้งนี้ มีนิสิตยื่นเอกสารขอรับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 277 ราย โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้

ม.นเรศวรฟิตพร้อมลงสู่สนามแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในฯ ปี 60 และกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36

เมษายน 10th, 2017

เช้าวันที่ 10 เมษายน 2560 กองกิจการนิสิต ได้จัดประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2560 และการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ขึ้น ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต ม.นเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปัญญา สังขวดี รองประธานฝ่ายเทคนิคกีฬา เป็นประธานการประชุมฯ

IMG_0149

ได้แล้ว 3 ตัวแทนนิสิต มน. คนเก่งเพื่อเข้าชิงรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560

เมษายน 7th, 2017

17799091_118065822070819_1316149358899056191_n

เช้าวันที่ 7 เมษายน 2560 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ประจำปี 2560 ขึ้น ณ ห้องประชุมเสลา 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

หนุ่มๆ NU Voice บุกโชว์พลังเสียง MSS

เมษายน 7th, 2017

เวทีแห่งเสียงเพลงมาแรงจริงๆ ช่วงนี้ เปิดไปช่องไหนๆ ก็เจอแต่เวทีประกวดร้องเพลง ทั้งรายการ The Mask Single, รายการ The Voice, รายการ I Can See Your Voice …. แน่นอน มหาวิทยาลัยนเรศวร ก็ไม่ได้ตกเทรนแต่อย่างใด ผุดเวที NU VOICE MUSIC FERTIVAL ครั้งที่ 21 เพื่อสานฝันให้คนมีไฟทางด้านการร้อง การเต้น และการเล่นดนตรี ได้ฤกษ์ดีร่วมสานฝันกันเมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา

DSC_0038

SA Post

ข่าวสารกิจกรรมนิสิต