23_11_49_km

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้(KM Workshop) สำหรับผู้บริหารด้านพัฒนานิสิต นักศึกษา ในหัวข้อ "ความสำเร็จของกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ในทัศนะของผู้บริหารในด้านการพัฒนานิสิต นักศึกษา" เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2549 ณ ห้วยส้มปอย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive