09_11_49

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการลูกนเรศวร รณรงค์วินัยนิสิต และวินัยจราจร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 โดยมีนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตกล่าวรายงาน จากนั้นได้มีการบรรยายในเรื่องของการขับขี่อย่างปลอดภัย โดย ร.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ราชวงค์ และเรื่องวินัยนิสิต โดยนางสุภาพร เรืองจันทร์ หัวหน้างานวินัยและพัฒนานิสิต ณ ห้องmain comfreance ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร


Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive