0002

เมื่อวันที 24 สิงหาคม 2549 งานบริการและสวัสดิ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการโครงการวัยใสห่างไกลเอดส์ โดยนมัสการพระครูอาทรประชานาถเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของเอดส์ จากนั้นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง มอบเงินที่ได้รับบริจาคมาช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อ จากนั้นวันที่ 26 สิงหาคม 2549 ได้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเดินทางไปวัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งได้รับการต้อนรับและบรรยายพิเศษ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive