00012

ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานในการต้อนรับนิสิต คณจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ที่มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 โดยช่วงเวลา 13.00 น. ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ห้อง Main Conferance อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร และในภาคค่ำ ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ณ ศิลป์ศาลา มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive