0011 นาฎยประดิษฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนาฎยประดิษฐ์ ของสาขาวิชานาฎศิลปไทย ภาควิช่ศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งจะเป็นการประดิษฐ์ชุดการแสดงภาคเหนือตอนล่าง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549 ณ ศิลป์ศาลา มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive