0001

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร กองกิจการนิสิต เข้าร่วมศึกษาดูงานการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยของเครือข่ายรองฯ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตร์ พ่วงบางโพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรทั้งของกองกิจการนิสิตและกองบริการการศึกษา เข้าร่วมประชุม สรุปและนำเสนอผลงานการพัฒนาบัณฑิตอุดคตคิไทยณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive