11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตทุกคณะ และบุคลากรกองกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงค์โปร์ เมื่อวันที่ 24 - 27 ตุลาคม 2549

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive