0001

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2549 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง ได้ให้โอวาทแก่นิสิตที่ได้รับทุนว่า ให้ประพฤติตนเป็นคนดี ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติดและไม่ใช้จ่ายอย่างอย่างไม่จำเป็นและสุดท้ายควรเขียนโปสการ์ดในวันสำคัญๆ เพื่อให้เจ้าของทุนได้รู้สึกยินดี โดยเมื่อกล่าวให้โอวาทแล้วนิสิตพร้อมทั้งอาจารย์ถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องพระราชทายปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive