0016 โครงการอบรมผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปี 2549

เมื่อวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2549 งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการอบรมผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปี 2549 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยบุคลากรกองกิจการนิสิต ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั่นได้เดินทางมาอบรมผู้นำนิสิตที่มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา และจัดให้มีการอบรมในหัวข้อ "การปรับกระบวนทัศน์เพื่อพัฒนากิจกรรมนิสิต" โดย ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร จากนั้นก็มีกิจกรรม Walk Rally สุดท้ายจัดให้มีการระดมความคิดเรื่องการจัดกิจกรรมนิสิตและแนวทางการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2549 ที่ผ่านมา

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive