0000

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2549 รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการผ้าป่าคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เล็งเห็นถึงความขาดแคลนและความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จึงได้จัดโครงการผ้าป่าคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2549 ขึ้นเพื่อรวบรวมเงินงบประมาณในการสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนละ 2 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 14 เครื่องและเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทโรงเรียนละ 1 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 7 เครื่อง มอบให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในกำกับดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จำนวนทั้งสิ้น 7 โรงเรียน ในเขต 3 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก จังหวัดเพชรบูรณ์ , โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 , โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง จังหวัดอุตรดิตถ์ , โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ , โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย , โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พ.ต.ท.สมหวัง คำทอง รองผู้กำกับการกองกำกับการ ตชด.ที่ 31 และครูใหญ่จากแต่ละโรงเรียนมาเป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง Main Conference ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ อธิการบดีได้มอบนโยบายสนับสนุนการอบรมให้ความรู้แก่ครู – อาจารย์โรงเรียน ตชด.และการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมาศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วย

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive