0014 ประชุมหารือนนักประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจาย์อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดีพร้อมด้วยนางสมพิศ ทองสุก ผุ้อำนวยการกองกิจการนิสิต และหน่วยประชาสัมพันธ์กองกิจการนิสิต เปิดโครงการประชุมหารือนักประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2549 เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 ณ ห้องประชุม manconference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารCreate photo websites for free using NeoPhotoTM    Template Copyright © Nuts and Bolts Interactive