0010 โครงการสัมมนาผู้นำนิสิตนักศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมส่งทีมผู้นำนิสิตเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้นำนิสิตนักศึกษา เรื่อง "รูปแบบการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์" ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และคณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือเพื่อพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทย เมื่อวันที่ 11 - 12 กุมภาพนธ์ 2549 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive