0017 การประเมินคุณภาพการศึกษา กองกิจการนิสิต

กองกิจการนิสิต รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการการประเมิน คือ ผศ.ภิรมย์ อ่อนเส็ง และทีมงาน เมือวันที่ 16 มีนาคม 2549 ณ อาคารอเนกประสงค์ กองกิจการินิสตCreate photo websites for free using NeoPhotoTM    Template Copyright © Nuts and Bolts Interactive