0024มน. เตรียมพร้อม รับน้องเปิดเทอม จัดสัมมนาประชุมเชียร์และรับน้องใหม่

เมื่อวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2549 งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสัมมนาประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2549 ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ ประมาณ 800 คน ประกอบด้วยผู้ทำหน้าที่เป็นผู้นำเชียร์ลีดเดอร์ , ผู้นำร้องเพลงเชียร์ , ผู้นำสันทนาการ , ผู้นำวินัยและผู้นำพยาบาล ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบแนวคิด นโยบายและมาตรการการจัดประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ ได้ทราบปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินกิจกรรมรวมถึงแนวทางแก้ไข และได้แสดงความคิดเห็นในการกำหนดแนวปฏิบัติให้เป็นที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยและสังคมต่อไป โดยมีการบรรยาย “การจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์” โดย ดร.จีรวัฒน์ วีรังกร หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนางจารุนันท์ สมบูรณ์-สิทธิ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นมีการพบกับคณะกรรมการดูแลการรับน้องและประชุมเชียร์ (กนช.) เพื่อหาข้อตกลงเรื่องขอบเขตการทำกิจกรรมประชุมเชียร์ฯ และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โครงการ Pre – Beginning Camp (วันที่ 13 – 14 พ.ค. 2549) การอบรมปรับคีย์เพลงมหาวิทยาลัย , การฟังบรรยาย “จิตวิทยาครองใจคน” โดยพระครูโฆษิตธรรมะสุนทร จากวัดสวนร่มบารมี จ.พิษณุโลก , ฟังบรรยาย “หลักนันทนาการ” , การอบรม “การปฐมพยาบาลและการใช้ยาเบื้องต้น” โดยวิทยากรจากโรงพยาบาล มน. ฯลฯ

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive