00003

รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา รุ่นที่ 5 โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความรู้ในด้านการให้คำปรึกษาให้แก่อาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2549 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Template Copyright © Nuts and Bolts Interactive