7

ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการเปิดโครงการ "คิดเป็นเห็นอนาคต" นิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีวิทยากร ผศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 ณ สนามกีฬาในร่ม อาคารอเนกประสงค์
 

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive