0001เวทีนิสิต

๑๗.๐๐ น.-๑๗.๒๐ น. การแสดงจากวงอคูสติกรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน NU Voice Music Contest 2005 ๑๗.๒๐ น.-๑๗.๔๐ น. พิธีเปิด โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวรายงานโดย ประธานสภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ๑๗.๔๐ น.-๑๘.๐๐ น. แนะนำผู้สมัครนายกองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ๑๘.๐๐ น.-๑๙.๓๐ น. รับฟังการบรรยายเรื่อง “บทบาทนิสิตกับการพัฒนาประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัย:อดีตสู่ ปัจจุบัน” (โดย ฯพณฯ ชวน หลีกภัย) ๑๙.๓๐ น.-๑๙.๔๐ น. การแสดงจากนักร้องนำที่ได้รับรางวัลรางวัล Popular Vote รายการ NU Voice Music Contest 2005 ประเภทวงอคูสติก ๑๙.๔๐ น.-๒๑.๔๐ น. เวทีแสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย ๒๑.๔๐น.-๒๒.๐๐ น. พิธีปิด โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๒.๐๐ น. การแสดงจากวงคนตรีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเร

[ 1  2  3  4  5 ]

0001[ 1  2  3  4  5 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive