22-24_02_50

ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการเปิด โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านกิจการนิสิต โดยมีผู้บริหารด้านกิจการนิสิตจากส่วนกลาง และส่วนคณะ รวมถึงฝ่ายประสานงานกิจการนิสิตคณะ เดินทางไปอบรมสัมมนาร่วมกับทางกองกิจการนิสิต เมื่อวันที่ 22- 24 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ทองสมบูรณ์คลับ จังหวัดนครราชสีมา

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive