18-03-50

ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำที่ดีนั้น สิ่งสำคัญคือครูและผู้สอนว่ายน้ำ ซึ่งจะเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดพื้นฐานของการเรียนรู้ทักษะให้แก่เยาวชน สำหรับครูสอนว่ายน้ำขั้นพื้นฐานบางคนอาจใช้ประสบการณ์ของการเป็นนักกีฬา บางคนใช้ความรู้ที่ถูกบอกเล่าต่อกันมา ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้นับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญต่อการวางพื้นฐานทักษะการว่ายน้ำเป็นอย่างยิ่ง ครูสอนว่ายน้ำขั้นพื้นฐานจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำที่ดีและถูกต้องให้กับผู้เรียน ดังนั้น สระว่ายน้ำสุพรรณกัลยา จึงจัดโครงการอบรมหลักสูตรครูสอนว่ายน้ำ(Swimming Instructor) ระดับพื้นฐาน ขึ้น เมื่อผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแล้ว ผู้เข้าอบรมจะได้รรับประกาศนียบัตรการเป็นครูสอนว่ายน้ำระดับพื้นฐาน จากสมาคมผู้ฝึกสอนว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นาวาตรีเดชา ใจเผื่อแผ่ และนายวิฑูรย์ มากมี วิทยากรจากสมาคมผู้ฝึกสอนว่ายน้ำแห่งประเทศไทย สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบไปด้วยนิสิตของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป รวม 30 ท่าน

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive