28-03-50

เมื่อวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2550 กองกิจการนิสิตได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินได้แก่ รศ เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย อ นพดล จำรูญ และคุณมาดา ชยทัตโต มาตรวจ /ประเมินกองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2549 ซึ่งผลจากการตรวจประเมินกองกิจการนิสิตได้รับคะแนน 4.52 คิดเป็นร้อยละ 90.40

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive