30-03-50

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี นำนิสิตและเจ้าหน้าที่งานกีฬา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวรเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ เกี่ยวกับด้านกีฬา สำนักกีฬา การบริหารชมรมกีฬา

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive