7-9-03-50

เมื่อวันที่ 7-9 มีนาคม 2550 ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากิจกรรมนิสิต โดยมีผู้นำนิสิต จากส่วนต่างๆ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive