2-5-04-50

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีเป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจชายแดนให้มีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์และการใช้งานโปรแกรม โดยมีการอบรมทั้งหมด 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 2-5 เมษายน 2550 ณ อาคารบริการเทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive