7-9-05-50

เมื่อวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2550 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำกิจรรม 2550 (Pre Beginning Camp) ณ อาคารอเนกประสงค์และห้องพระราชทานปริญญาบัตรโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำกิจกรรม 2550 Pre Beginning Camp

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive