24-25-07-50

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2550 รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี มน. เป็นประธานในการเปิดอบรมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร รุ่นที่ 6 พร้อมด้วยคณะผู้บริการมหาวิทยาลัย การอบรมสัมมนาในครั้งนี้ทำให้อาจารย์จากทุกคณะ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการศึกษา การบริหารจัดการงบประมาณ และบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนเกิดวิสัยทัศน์ที่ดี ต่อภารกิจและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถถ่ายทอด ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา และแนะแนวทางที่ดีแก่นิสิตที่อยู่ในความดูแลอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทำให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้รู้จักกัน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ตลอดจนเกิดความสัมพันธ์ที่ดีในการประสานงานในอนาคต ณ เขาค้อวัลเลย์ จังหวัดเพชรบูรณ์

[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive