08-08-50

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2550 ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตเป็นประธานโครงการ “ปิดเชียร์เปิดใจ” จัดโดย คณะกรรมการดูแลการรับน้องและประชุมเชียร์ (กนช.) ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้ผู้นำฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการรับน้องและประชุมเชียร์ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ในการทำกิจกรรม และสามารถปรับความเข้าใจร่วมกันหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการรับน้องและประชุมเชียร์ รวมทั้งนำปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินกิจกรรมห้องเชียร์และข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและกำหนดเป็นแนวนโยบายมาตรฐานในการรับน้องและประชุมเชียร์ในปีการศึกษาต่อไป ภายในงานมีการแสดงดนตรีโฟล์คซองโดยนิสิตชมรมสืบสานล้านนา , นิทรรศการสรุปกิจกรรมการรับน้องและประชุมเชียร์ของแต่ละคณะ , สรุปปัญหาที่ตรวจพบจากการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ของแต่ละคณะโดย กนช. และกองกิจการนิสิต , สรุปกิจกรรมการทำงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ของ กนช. , ชี้แจงเกณฑ์การตัดสินและมอบรางวัลห้องเชียร์ดีเด่น โดยคณะที่ได้รับรางวัลได้แก่ สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ สุดท้าย เป็นการซักถามปัญหาและเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมการรับน้องและประชุมเชียร์

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive