09-08-50

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จัด โครงการเยาวชนรุ่นใหม่กับการป้องกันแก้ไขเอดส์ โดยกรมควบคุมโรค จัดงาน บาย บาย เอดส์ โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยได้มีการประกวดเพนท์เสิ้อ และออกแบบสิ่งประดิษฐ์จากถุงยาง ซึ่งนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับรางวัลตามประเภทดังนี้ รางวัลชนะเลิศประเภทเพนท์เสื้อ ได้แก่ นางสาวเพลินฝัน เทียนเที่ยง นายณัฐพงศ์ ชิณศรี นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และรางวัลชนะเลิศผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์จากถุงยางอนามัย ได้แก่ นางสาวขวัญหล้า มาเอี่ยม ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive