13-08-50

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2550 รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี มน. เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทย โดยมีการบรรยายสรุปโดย รศ.ดร.สุพักตร์ พ่วงบางโพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ณ ห้อง Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จากนั้นได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2550

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive