26-08-50

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2550 นางสาวพรทิพย์ น้อยเขมา รักษาการหัวหน้างานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิต นำนิสิต บุคลากรร่วมดครงการหอพักอาสาช่วยเหลือชุมชน ณ โรงเรียนบ้านน้ำดำ ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลกCreate photo websites for free using NeoPhotoTM    Template Copyright © Nuts and Bolts Interactive