4-5-08-50

งานกีฬา กองกิจการนิสิต จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา ไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช

[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive