13-09-50

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2550 ณ ห้องประชุมนเรศวร 5 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive