15-10-50

มหาวิทยาลัยนเรศวรนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี มน.พร้อมด้วยนายกองค์การนิสิตประธานสภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้มาศึกษาดูงานด้านกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย ณ ห้องนเรศวร 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวรCreate photo websites for free using NeoPhotoTM    Template Copyright © Nuts and Bolts Interactive