6-7_10_50

เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม 2550 ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยทีมผู้บริหารจากคณะต่างๆ และบุคลากรด้านกิจการนิสิต ทั้งของคณะและส่วนกลางมาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฝ่ายกิจการนิสิต ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมนเรศวร 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก

[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive