29-10_3-11-50

นิสิตของมหาวิทยาลัยเราประมาณ 30 คนก็จะได้เข้าร่วมกิจกรรม "เป็นไทยในต่างแดน" ที่รัฐเกด๊ะห์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจัดโดยกองกิจการนิสิต และจะออกเดินทางในวันที่ 27 ตุลาคม 2550 เพื่อไปเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2550 โดยการเดินทางไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้มี 5 มหาวิทยาลัยเข้าร่วม คือ 1.มหาวิทยาลัยทักษิณ(เจ้าภาพงานเทางามสัมพันธ์ครั้งนี้) 2.มหาวิทยาลัยนเรศวร 3.มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 4.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ 5.มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม การละเล่นและกีฬาพื้นบ้าน ของไทยให้แก่ประชาชนในประเทศมาเลเซียได้แลกเปลี่ยนความรู้ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาวิชาการ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้แก่ประชาชนท้องถิ่นรัฐเกด๊ะห์ โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เตรียมการแสดงไว้อวดชาวมาเลเซียด้วย รำกล้วยตาก และการตีกลองสะบัดชัย

[ 1  2  3  4  5  6  7 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive