29-11-50-2

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการดีเจพันธุ์ x เพื่อเสียงตามสาย จัดโดยหน่วยประชาสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต เพื่อให้นิสิตมีส่วนร่วมในการผลิตรายการเสียงตามสายเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและน่าฟัง รวมไปถึงช่วยพัฒนาศักยภาพของนิสิตในด้านการจัดรายการสียงตามสาย ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หาประสบการณ์ก่อนที่นิสิตจะจบการศึกษาออกไป รับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป โดยมีคุณอภิญญา มาอยู่ นักจัดรายการอิสระ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ทักษะการจัดรายการ , ข้อคิดจากประสบการณ์ และแนวทางในการจัดรายการ” และให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติการจัดรายการเสียงตามสาย ทั้งนี้มีบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 33 คน ณ ห้องประชุมศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร กองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive