29-11-50

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี รศ.นิโลบล นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้บริหารชุดโครงการพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บรรยายเรื่อง “แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย เป้าหมาย ตัวชี้วัดสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ ณ ห้อง Main conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตจากทุกคณะ/หน่วยงาน ร่วมการประชุม และระดมสมองเพื่อหาแนวทางและรูปแบบการจัดกิจกรรม/โครงการต่อไป

[ 1  2  3 ]
































[ 1  2  3 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive