7-12-50

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2550 กองกิจการนิสิต จัดโครงการ วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวา เวทีประชาธิปไตย ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย นายสันติ กรุสวนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิด ทั้งนี้ มีนิสิต นักศึกษา ในสถาบันเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 5 (เชียงใหม่) จากเครือข่ายอุดมศึกษา 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติ และเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง รวมทั้งนำไปขยายผลสู่ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนต่อไป โดยร่วมกิจกรรม การจัดนิทรรศการเลือกตั้งสาธิตการลงคะแนน ,การแข่งขันตอบคำถามชิงรางวัล , จัดทำบันทึกความดีเพื่อแผ่นดิน เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. , รับฟังการบรรยาย เรื่อง “ทำไมต้องไปเลือกตั้งและความรู้พื้นฐานการเลือกตั้ง” โดยว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ กรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพิษณุโลก , การบรรยาย เรื่อง “เยาวชนกับการเมืองไทย” โดย ผศ.ดร.จักษ์ พันธุ์ชูเพชร อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และการร่วมเสวนาประชาธิปไตย เรื่อง “ทัศนะของนิสิตนักศึกษากับการเมืองไทย”

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive