27-12-50

เมื่อวันที่ 27 ธํนวาคม 2550 ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน. เป็นประธานในพิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กองกิจการนิสิต ณ ลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive