4-12-50

รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี มน. พร้อม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมถวายความจงรักภักดี ในโครงการ "80 พรรษาพ่อ ชาว มน.น้อมดวงใจถวายพระพร" เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive