24-26-01-51

เมื่อวันที่ 24-26 มกราคม 2551 ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ KM Workshop หัวข้อ "แนวทางการดำเนินงาน Activity Transcript ณ เมาเทนปาร์ค รีสอร์ด อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive