31-01-51

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551 ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำ โดยมีนิสิตที่จะก้าวขึ้นสูความเป็นผู้นำในแขนงต่างๆ อาทิ นายกองค์การนิสิต ประธานสภานิสิต ประธานสโมสรนิสิต ฯลฯ โดยมีวิทยากร นางพนารัตน์ น้อยด้วง จากกองกิจการนิสิต มาให้ความรู้ในเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษา และในช่วงบ่าย นางกมลชนก กำเนิดนก มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง ทรานสคริป กิจกรรม ณ ห้อง Main Conference ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรCreate photo websites for free using NeoPhotoTM    Template Copyright © Nuts and Bolts Interactive