3-16-01-51

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 “วลัยลักษณ์เกมส์” ระหว่างวันที่ 7 – 14 มกราคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งหมด 109 สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 19 ชนิดกีฬา ได้เหรียญรางวัล 4 เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่อันดับที่ 45 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกริก 1. กีฬาครอสเวิร์ด - ประเภททีมชาย ได้รับเหรียญทองแดง 1. นายธีรยุทธ โตมานิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุสาหการ ชั้นปีที่ 4 2. นายชัยกฤช นันทะศรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 2 3. นายศิวพงษ์ ตันศรีวงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 2 4. นายพิเชษฐ์ จวงกระโทก คณะเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 1 - ประเภทชายเดี่ยว ได้รับเหรียญทองแดง 1. นายธีรยุทธ โตมานิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุสาหการ ชั้นปีที่ 4 2. กีฬาเรือพาย - ประเภทเรือ 5 ฝีพาย 500 เมตร ทั่วไปหญิง ได้รับเหรียญทองแดง 1. น.ส.จินตหรา อิงชัยภูมิ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 2. น.ส.อรพรรณ หอมสิน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 3. น.ส.หนึ่งฤทัย จักรศรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวิทยา ชั้นปีที่ 2 4. น.ส.ยุพา คำจิตร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 5. น.ส.ปิยนุช ศรีคำขลิป คณะ วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 6. น.ส.วาสนา รอดงาน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 7. น.ส.ปาริชาติ อักษรสิน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 1 3. กีฬาเซปักตะกร้อ - ประเภททีมเดี่ยว ชาย ได้รับเหรียญทองแดง 1. นายชาตรี เป้าใจสุข คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ชั้นปีที่ 3 2. นายอรรถสิทธิ์ พฤกษะวัน คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 3. นายธีรยุทธ เพ็ชรสอน คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 4. นายสิทธิศักดิ์ ศรีศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Template Copyright © Nuts and Bolts Interactive