04-02-51

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2550 รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี และ รศ.วิมาลา ชโยดม รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในงาน โครงการปิดโลกกรรม ตอน "ปิดสวิทช์กิจกรรม" และจากนั้นได้เยี่ยมชมบูธต่างๆ ที่เป็นผลงานตลอด ภาคการศึกษาที่ชมรมต่างๆ ที่ได้จัดทำกิจกรรม ณ โรงละครศิลป์ศาลา มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive