11-15-02-51

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. กระทรวงมหาดไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนใต้ (ศอ.บต.) และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน} จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 600 คน แบ่งเป็น 6 รุ่น ๆ ละ 100 คน มีระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 6 ช่วง ได้แก่ วันที่ 10 – 15 ก.พ. 2551 , 17 – 22 ก.พ. 2551 , 18 – 23 พ.ค. 2551 , 9 – 14 ก.ค. 2551 , 20 – 25 ก.ค. 2551 และ 17 – 22 ส.ค. 2551 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive